Onze fundamenten

Inleiding

Er wordt veel gediscussieerd over de Bijbel, over wat de juiste interpretatie zou zijn. Helaas is vaak de interpretatie van de vertalers van de Bijbel er in gelegd. De grondteksten laten soms ook wel ruimte voor verschillende uitleggingen. Vandaar dat er ook door de verschillende Rabbijnen andere interpretaties uitgelegd worden. Bij de Rabbijnen is dat helemaal geen probleem omdat zij er geen moeite mee hebben om een andere zienswijze te horen en deze te erkennen of te aanvaarden. Voor christenen is dat een stuk moeilijker, daar worden de standpunten gelijk in beton gegoten. Zij hebben de enige interpretatie en iedereen die het anders ziet of anders beleeft is een ongelovige of een heiden.

Wij lezen de Bijbel graag op de manier die God bedoeld heeft en dat is, denken wij, de Hebreeuwse manier. God heeft het geopenbaarde Woord toevertrouwd aan de Israëlieten of om het kort te zeggen: aan de Joden. God heeft alles aan de Joden toevertrouwd: het Oude en het Nieuwe Testament, zoals het helaas genoemd wordt. De aartsvaders waren Joods, de discipelen waren Joods, de Messias is Joods, de taal die zij spraken was Hebreeuws of Aramees. Volgens ons is het Nieuwe Testament ook in het Hebreeuws geschreven want waarom zouden de discipelen dit in een andere taal opgeschreven hebben dan in hun moedertaal?

Het tweede is dat wij geloven dat God géén vergissingen maakt en dat houdt in dat Hij doelbewust de Bijbel in zijn geheel aan de Joden heeft toevertrouwd. Dat betekent dat wij, als wij de Bijbel lezen en interpreteren, goed moeten gaan nadenken en nagaan wat de Joden erover geschreven en gesproken hebben.

Het uitleggen van de Bijbel doen wij volgens het Hebreeuwse systeem van PaRDes[paradijs]. De letter P staat voor P’shat: de letterlijke eenvoudige betekenis van de tekst. De Resj staat voor Remez: via een hint een verborgen betekenis blootleggen. De Dalet staat voor het vinden van de betekenis door het vergelijken van de ene tekst met een andere tekst. De Samech staat voor het zoeken in de tekst naar de diepere geestelijke betekenissen. Alles moet kloppen met de eerste letterlijke tekst, die is bepalend. Daarbij houdt onze God zich ook aan Zijn eigen regels: iets wat door twee of drie getuigen bevestigd wordt staat vast, dus wat Hij zegt wordt steevast door twee of drie getuigen bevestigd in Zijn Woord.

Genesis 41:1-36

32Dat de ​farao​ deze ​droom​ twee keer gekregen heeft, is omdat de zaak bij God vaststaat en God Zich haast om die uit te voeren.”

Dat betekent ook dat als er iets éénmaal in de Bijbel voorkomt en een enorme impact heeft er goed nagegaan moet worden of dit oorspronkelijk in de Bijbel was opgenomen of dat het een toevoeging is.

Een voorbeeld daarvan is het dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, hetgeen maar éénmaal voorkomt.

Mattheüs 28:19

“Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.”

Van dit laatste stukje van Mattheüs wat tussen de komma's staat, wordt algemeen aangenomen dat het is toegevoegd door de Roomse kerk en toch wordt het overal door de kerken gebruikt. Bij alle andere verwijzingen wordt er gesproken en opgedragen te dopen in de Naam van Yeshua de Messias.

Wij laten graag de Bijbel zelf spreken en laten ons inspireren en leiden door de Heilige Geest. Wij geloven dat met name de THORA de basis is van de gehele Bijbel

Daarnaast staan wij op hetzelfde fundament als de profeten en de apostelen en willen dat aantonen doormiddel van zeven geloofspunten uit het Nieuwe Testament.

Betekenis ‘Ebhen ShêtíJáh

De naam, ‘Ebhen ShêtíJáh, heeft een aantal betekenissen:

  1. Het is de funderingsrots die gelegen is op de Tempelberg te Jeruzalem, waaroverheen het Heilige der Heiligen geplaatst was.
  2. Rondom die Rots was de hof van Eden aangelegd.
  3. Vanuit die hof van Eden ontsprong de rivier die de hof bevochtigde.
  4. Het is de Rots waarop de Ark van Noach strandde.
  5. Isaac werd daar bevrijd door het offerlam.
  6. Het is een verwijzing naar de rivier van het water des levens volgens Openbaring 22:1-2, waar de bladeren ter genezing aan de bomen groeien.
  7. Het verwijst naar de Thora, de vijf boeken van Mozes, de basis van de Bijbel.
  8. Tenslotte verwijst het naar Yeshua, de vleesgeworden Thora, zie Openbaring 5:6, wat gesymboliseerd wordt door de Menorah.

Thora de basis van de gehele Bijbel.

Wij geloven dat de Thora de basis van de gehele Bijbel is en voor iedereen geldt en dat de woorden van de Heere Yeshua de Messias de belangrijkste zijn.

Onze Heere Yeshua de Messias zei in Mattheüs 5:17-28.

17Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.

18Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.

19Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen.

20Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schrift-geleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.

Het vervullen op het einde van vers 17 betekent eigenlijk aanscherpen zoals Yeshua doet in het vervolg van vers 21-28.

Tevens verwijzen wij naar de gelijkenis van de rijke man en Lazarus in Lukas 16:31 waar de Heere Yeshua zegt:

“Maar Abraham zei tegen hem: Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand uit de doden zou opstaan”. Hoe waar is dit woord tot op de huidige dag!

Dat de Thora ook voor de gelovigen uit de heidenen geldt zegt onze Heere Yeshua de Messias in Marcus 3:24

En als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, kan dat koninkrijk niet standhouden.”

Het Shema:

Wij hebben dezelfde geloofsbelijdenis als Israël en als de Heere Yeshua de Messias zoals Hij zegt in Marcus 12:26 als Hij verwijst naar wat er geschreven staat in Deuteronomium 6:4:

Hoor, Israël! JHWH, onze God, JHWH is één!”

Deze belijdenis moet ook Jesaja opschrijven in hoofdstuk 44:8

“Wees niet angstig en wees niet bevreesd. Heb Ik het u van toen af niet doen horen en bekendgemaakt? Want u bent Mijn getuigen: is er ook een God buiten Mij? Er ís geen andere rots, Ik ken er geen.”

Wij gebruiken de naam JHWH omdat Hij, de Eeuwige, gezegd heeft in Numeri 6:22

Zo moeten zij Mijn Naam op de Israëlieten leggen; en Ík zal hen ​zegenen.”

Zodra de mens geboden bovenop de geboden die JHWH gegeven heeft gaat leggen gaat het gruwelijk fout. Het is eigenlijk ook een brevet van onvermogen geven aan de Almachtige, wij mensen weten het beter. Nee, Hij, de Heer der Legerscharen, maakt geen fouten en Zijn geboden en verboden zijn perfect op elkaar afgestemd, zoals David met name in Psalm 119 verwoordt. Als wij Zijn geboden en inzettingen helemaal naleven dan hebben wij voldaan aan Zijn rechtvaardige eis. Bij het naleven van die geboden en inzettingen komen wij erachter dat wij het niet kunnen en daarvoor heeft de Vader Zijn Zoon gegeven. Door Zijn Zoon zijn wij in staat de geboden en inzettingen na te volgen.

Als wij Zijn Naam gaan verhullen dan gaan wij Zijn Majesteit verhullen en komen er allerlei vreemde invullingen en gedachten voor in de plaats. Als wij consequent Zijn Naam blijven lezen dan worden wij behoedt voor vele zonden.

Wij erkennen dat Yeshua Gods Zoon is.

Lucas 1:35

“En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.

Lucas 4:3

“En de duivel zei tegen Hem: Als U Gods Zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt.”

Johannes 3:36

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.”

Johannes 5:23

“opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, Die Hem gezonden heeft.

Johannes 10:36

“zegt u dan tegen Mij, Die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: U lastert God, omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?”

Mattheüs 8:28-34

“En zie, zij, de demonen, riepen: Yeshua, ​Zoon van God, wat hebben wij met U te maken? Bent U hier gekomen om ons te pijnigen vóór de tijd?”

Ook Zijn tegenstanders erkennen dat Hij de Zoon van God is, als er een andere hogere identiteit was zouden zij die gebruiken.

Wij belijden dus dat Yeshua de Zoon van God is, en dus goddelijk van oorsprong is, maar daarnaast ook volledig mens.

Wij horen naar het Woord van Yeshua en geloven Hem Die Yeshua gezonden heeft.

Johannes 5:24

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.”

Johannes 5:25

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven.”

Johannes 5:36

“Maar Ik heb een getuigenis dat groter is dan dat van Johannes, want de werken die de Vader Mij gegeven heeft om die te volbrengen, juist die werken die Ik doe, getuigen van Mij dat de Vader Mij gezonden heeft.”

Johannes 10:25

“Yeshua antwoordde hun: Ik heb het u gezegd en u gelooft het niet. De werken die Ik doe in de Naam van Mijn Vader, die getuigen van Mij.”

Johannes 10:36

zegt u dan tegen Mij, Die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: U lastert God, omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?”

Johannes 14:24

“Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft.”

Wij geloven dat Yeshua de Messias is.

Johannes 10:24-25

“De Joden dan omringden Hem en zeiden tegen Hem: Hoelang houdt U ons in het onzekere? Als U de Messias bent, zeg het ons vrijuit. Yeshua antwoordde hun: Ik heb het u gezegd en u gelooft het niet. De werken die Ik doe in de Naam van Mijn Vader, die getuigen van Mij.”

Handelingen 16:31

“En zij zeiden: Geloof in de Heere Yeshua de Messias en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.”

Romeinen 10:13

“Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.”

Wij geloven dat Yeshua uit de dood is opgewekt.

Romeinen 10:9

“Als u met uw mond de Heere Yeshua belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.”

Efeziërs 2:66

“en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse ge-westen gezet in de Messias Yeshua,”

Het mooie is dat er geschreven staat dat wij deze bovenstaande belijdenissen niet kunnen uitspreken als de Heilige Geest dat niet heeft bewerkt in ons hart.

1 Korintiërs 12:3

“Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt, zegt: Yeshua is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen: Yeshua is Heere, dan door de Heilige Geest.”

Wij zijn opnieuw geboren uit water en Geest.

Johannes 3:3

“Yeshua antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.”

Johannes 3:5

“Yeshua antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.”

Handelingen 11:16

“En ik herinnerde mij het woord van de Heere, hoe Hij zei: Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden.”

1 Johannes 5:6

Hij is het Die kwam door water en bloed: Yeshua, de Messias; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het Die getuigt, omdat de Geest de waarheid is.”

Onze intentie is om de wil van God te doen.

Mattheüs 7:21

“Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.”

Marcus 3:34-35

“Yeshua zei: Zie, mijn moeder en mijn broers; want wie de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder.”

Efeziërs 6:5-7

“Slaven, wees, evenals aan de Messias, gehoorzaam aan uw heer naar het vlees, met vrees en beven, oprecht van hart, niet met ogendienst, als mensenbehagers, maar als slaven van de Messias; doe zo van harte de wil van God, en dien met bereidwilligheid de Heere en niet de mensen.”

Wij willen rechtvaardig voor God leven.

Lucas 1:6

Zij waren beiden rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van JHWH.”

Romeinen 2:13

“Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden.”

1 Korintiërs 6:9

“Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven?”

Efeziërs 5:3-5

“Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past, en evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn; maar veelmeer past dankzegging. Want dit weet u, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van de Messias en van God.”

Bevestiging

Voor iedereen die op al die vragen volmondig ja kan antwoorden:

Dan ben je een kind van God en krijg je toegang tot het Koninkrijk der hemelen of Het Koninkrijk van God.

Lucas 11:13

“Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?”

1 Korintiërs 12:3

“Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt, zegt: Yeshua is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen: Yeshua is Heere, dan door de Heilige Geest.”

Hebreeën 11:6

Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.”

1 Korintiërs 2:14

“Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.”

Judas 1:20-21

“Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest, bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere Yeshua de Messias, tot het eeuwige leven.”

Als bovenstaande teksten niet waar zijn, wat is er dan nog meer niet waar in de Bijbel? Dan is het een onbetrouwbaar boek geworden, overgeleverd aan de grillen van de mens.

Zit u nog met vragen of wilt u meer weten? Zie Contact voor adresgegevens.