Onze fundamenten

Inleiding

Er wordt veel gediscussieerd over de Bijbel, over wat de juiste interpretatie zou zijn. Helaas is vaak de interpretatie van de vertalers van de Bijbel erin gelegd. De grondteksten laten soms ook wel ruimte voor verschillende uitleggingen. Vandaar dat er ook door de verschillende Rabbijnen andere interpretaties uitgelegd worden. Bij de Rabbijnen is dat helemaal geen probleem omdat zij er geen moeite mee hebben om een andere zienswijze te horen en deze te erkennen of te aanvaarden. Voor christenen is dat een stuk moeilijker, daar worden de standpunten gelijk in beton gegoten. Zij hebben de enige interpretatie en iedereen die het anders ziet of anders beleeft is een ongelovige of een heiden of een ketter.

Wij lezen de Bijbel graag op de manier die God bedoeld heeft en dat is, denken wij, de Hebreeuwse manier. God heeft het geopenbaarde Woord toevertrouwd aan de Israëlieten of om het kort te zeggen: aan de Joden. God heeft alles aan de Joden toevertrouwd: het Oude en het Nieuwe Testament, zoals het helaas genoemd wordt. Wij gebruiken liever de namen: Tenach en Brit Chadasha. De aartsvaders waren Joods, de discipelen waren Joods, de Messias is Joods, de taal die zij spraken was Hebreeuws of Aramees. Volgens ons is de Brit Chadasha ook in het Hebreeuws geschreven want waarom zouden de discipelen dit in een andere taal opgeschreven hebben dan in hun moedertaal?

Het tweede is dat wij geloven dat God géén vergissingen maakt en dat houdt in dat Hij doelbewust de Bijbel in zijn geheel aan de Joden heeft toevertrouwd. Dat betekent dat wij, als wij de Bijbel lezen en interpreteren, goed moeten gaan nadenken en nagaan wat de Joden erover geschreven en gesproken hebben.

Het uitleggen van de Bijbel doen wij volgens het Hebreeuwse systeem van PaRDes[paradijs]. De letter P staat voor P’shat: de letterlijke eenvoudige betekenis van de tekst. De Resj staat voor Remez: via een hint een verborgen betekenis blootleggen. De Dalet staat voor het vinden van de betekenis door het vergelijken van de ene tekst met een andere tekst. De Samech staat voor het zoeken in de tekst naar geheime, mystieke of esoterische betekenissen. Alles moet kloppen met de eerste letterlijke tekst, die is bepalend. Daarbij houdt onze God zich ook aan Zijn eigen regels: iets wat door twee of drie getuigen bevestigd wordt staat vast, dus wat Hij zegt wordt steevast door twee of drie getuigen bevestigd in Zijn Woord.

Genesis 41:1-36

32 Dat de ​farao​ deze ​droom​ twee keer gekregen heeft, is omdat de zaak bij God vaststaat en God Zich haast om die uit te voeren.

Dat betekent ook dat als er iets éénmaal in de Bijbel voorkomt en een enorme impact heeft, er goed nagegaan moet worden of dit oorspronkelijk in de Bijbel was opgenomen of dat het een toevoeging is.

Een voorbeeld daarvan betreft het dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, hetgeen maar éénmaal voorkomt.

Mattheüs 28:19 “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

Van dit laatste stukje van Mattheüs, wat tussen de komma's staat, wordt algemeen aangenomen dat het is toegevoegd door de Roomse kerk en toch wordt het overal door de kerken gebruikt. Bij alle andere verwijzingen wordt er gesproken en opgedragen te dopen door onderdompeling in de Naam van Yeshua de Messias.

Ook de woorden van Yeshua de Messias vinden wij ontzettend belangrijk. Wij geloven dat Hij de Levende Thora is en heeft gedaan wat de Vader Hem heeft laten zien en Hij heeft gesproken wat Hij de Vader heeft horen zeggen zoals Hij zelf diverse malen getuigd heeft in de evangeliën.

Mattheüs 23: “1Toen sprak Yeshua tot de menigte en tot Zijn discipelen: De Schriftgeleerden en de Farizeeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes; 3 daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het; maar doe niet overeenkomstig hun werken, want zij zeggen het, maar doen het zelf niet.

Onze Meester Yeshua de Messias zegt hier dat wij de woorden gesproken door de Farizeeën en de Schriftgeleerden in acht moeten nemen maar niet naar hun werken moeten doen. Hun werken, die Yeshua bedoelde, waren namelijk niet het onderhouden van de Thora maar de wetten, dogma’s, die zij eraan toegevoegd hadden. Het is ontzettend jammer dat de christelijke wereld de leugens van de Roomse kerk geloofd dat wij de Thora niet meer hoeven te onderhouden omdat Yeshua dat zogenaamd gezegd zou hebben, ten spijt van wat Yeshua zelf zegt in Mattheüs 5 waar Hij er een laag onder legt vanaf vers 21, vervullen zou eigenlijk vervangen moeten worden met aanscherpen.

Mattheüs 5: “17 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. 18 Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is. 19 Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen. 20 Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de Schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.”

Mattheüs 15: “6 En zo hebt u door uw overlevering het gebod van God krachteloos gemaakt. 7 Huichelaars! Terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, toen hij zei: 8 Dit volk nadert tot Mij met hun mond en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan; 9 maar tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn.

Dat verwijst naar de dogma’s die de Roomse kerk heeft ingesteld en nog steeds nagevolgd worden. Wij laten graag de Bijbel zelf spreken en laten ons inspireren en leiden door de Heilige Geest. Wij geloven dat met name de Thora de basis is van de gehele Bijbel, daarmee staan wij op hetzelfde fundament als de profeten en de apostelen en wij willen dat aantonen doormiddel van zeven geloofspunten uit de Brit Chadasha (het Nieuwe Testament).

Wij zijn ervan overtuigd dat nagenoeg de gehele Bijbel in het Hebreeuws is geschreven en dat het niet meer zolang zal duren voordat de originele teksten tevoorschijn zullen komen. Dan zal vanuit Jeruzalem Zijn Woord over de gehele wereld verspreidt worden tot zegen en volheid der heidenen.

Thora de basis van de gehele Bijbel.

Wij geloven dat de Thora de basis van de hele Bijbel is en voor iedereen geldt en dat de woorden van de Meester Yeshua de Messias belangrijk zijn.

Onze Meester Yeshua de Messias zei in Mattheüs 5:17-28. “17 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. 18 Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaanzal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is19 Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijstzal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen. 20 Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de Schriftgeleerden en de Farizeeënzult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.

Het vervullen op het einde van vers 17 betekent eigenlijk aanscherpen zoals de Meester Yeshua de Messias doet in het vervolg van vers 21-28.

Tevens verwijzen wij naar de gelijkenis van de rijke man en Lazarus in Lukas 16:31 waar de Meester Yeshua de Messias zegt:

Maar Abraham zei tegen hem: Als zij niet naar Mozes en de profeten luisterenzullen zij zich ook niet laten overtuigenals iemand uit de doden zou opstaan”. Hoe waar is dit woord tot op de huidige dag!

Dat de Thora ook voor de gelovigen uit de heidenen geldt zegt de Meester Yeshua de Messias in Marcus 3:24: “En als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld iskan dat koninkrijk niet standhouden.

Er zijn geen tweeërlei wetten: voor Joden en heidenen.

Wij vinden het normaal dat iedereen die zich voegt bij het Koninkrijk der Nederlanden zich de taal, de cultuur en de wetten eigen maakt. En zou dat dan anders zijn in het Koninkrijk der Hemelen?

Daniël sprak er al over in Daniël 7:25 ”Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden [Gods tijden zijn Zijn Bijbelse feesten] en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd.” En dat is wat er precies gebeurd is, de wet is veranderd, het 4de gebod geldt niet meer en is alleen voor de Joden, klinkt het in de christelijke kerken op instignatie van de Roomse kerk die dit in 325 NC heeft ingesteld. Net zoals Gods feesten afgeschaft zijn en vervangen door een christelijke variant die notabene op heidense feesten ge-ent zijn geworden. Hoe vreselijk moet dit alles zijn in de ogen van de Almachtige God, JHWH der legerscharen.

Paulus spreekt erover wanneer hij gearresteerd wordt bij het bezoeken van de tempel. Hij wordt aangeklaagd door de Farizeeën en Schriftgeleerden maar hij verweert zich vóór de Romeinen als volgt in Handelingen 25:8

Hij verdedigde zich en zei : Ik heb niet tegen de wet van de Joden, niet tegen de tempel, en ook niet tegen de keizer enige zonde bedreven.” Aangezien niemand ertegen in ging was zijn getuigenis waar en dat zei koning Agrippa ook tegen Festus in Handelingen 26:3: “31 en zij gingen terzijde, spraken met elkaar en zeiden: Deze man doet niets wat dood of boeien verdient. 32 En Agrippa zei tegen Festus: Deze man had losgelaten kunnen worden, als hij zich niet op de keizer had beroepen.” Om dan te stellen dat Paulus de wet buiten werking heeft gesteld is alleen maar dwaas te noemen en niet gegrond op de schriften.

Wij worden steeds veroordeeld omdat wij ons beroepen op de geschriften: “er staat geschreven”, in navolging van onze Meester Yeshua de Messias die dit ook zo vaak zei. Paulus roemt de mensen in Berea zoals geschreven staat in Handelingen 17: “10 En meteen stuurden de broeders Paulus en Silas 's nachts weg naar Berea. Die gingen, toen zij daar gekomen waren, naar de synagoge van de Joden. 11 En dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren12 Velen dan van hen geloofden, en van de aanzienlijke Griekse vrouwen en mannen niet weinigen.” Nu vinden ze het eigenwijs om te kijken of dat wat een dominee zegt, overeenkomt met de Schriften. Let wel: het enige waarmee zij het konden vergelijken was de Tenach want er was nog geen Brit Chadasha!

Het Shema:

Wij hebben dezelfde geloofsbelijdenis als Israël en van de Meester Yeshua de Messias zoals Hij zegt in Marcus 12:26 als Hij verwijst naar wat er geschreven staat in Deuteronomium 6:4:

HoorIsraëlJHWHonze GodJHWH is één!

Deze belijdenis moet ook Jesaja opschrijven in hoofdstuk 44:8 “Wees niet angstig en wees niet bevreesd. Heb Ik het u van toen af niet doen horen en bekendgemaakt? Want u bent Mijn getuigen: is er ook een God buiten MijEr ís geen andere rotsIk ken er geen.

Wij gebruiken de naam JHWH omdat Hij, de Eeuwige, gezegd heeft in Numeri 6:22 “Zo moeten zij Mijn Naam op de Israëlieten leggenen Ík zal hen ​zegenen.

Zodra de mens geboden gaat leggen, boven op de geboden die JHWH gegeven heeft, gaat het gruwelijk fout. Het is eigenlijk ook een brevet van onvermogen geven aan de Almachtige, wij mensen weten het beter. Nee, Hij, JHWH der Legerscharen, maakt geen fouten en Zijn geboden en verboden zijn perfect op elkaar afgestemd, zoals David met name in Psalm 119 verwoordt. Als wij Zijn geboden en inzettingen helemaal naleven dan hebben wij voldaan aan Zijn rechtvaardige eis. Bij het naleven van die geboden en inzettingen komen wij erachter dat wij het niet kunnen en daarvoor heeft de Vader Zijn Zoon gegeven. Door Zijn Zoon zijn wij in staat de geboden en inzettingen na te volgen want de wet wordt in onze harten geschreven door de Heilige Geest. Worden wij dan gerechtvaardigd door het houden van de wet? Nee, natuurlijk niet, alleen door het geloof en dat door genade. Maar zoals Paulus al zei in Romeinen 3:31 “Doen wij dan door het geloof de wet teniet? Volstrekt niet, maar wij bevestigen de wet.

Als wij Zijn Naam gaan verhullen dan gaan wij Zijn Majesteit verhullen en komen er allerlei vreemde invullingen en gedachten voor in de plaats. Als wij consequent Zijn Naam blijven lezen dan worden wij behoedt voor vele zonden. 

1 Wij erkennen dat Yeshua Gods Zoon is.

Lucas 1:35 “En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.

Lucas 4:3 “En de duivel zei tegen Hem: Als U Gods Zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt.

Johannes 3:36 “Wie in de Zoon gelooftheeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.

Johannes 5:23 “opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, Die Hem gezonden heeft.

Johannes 10:36 “zegt u dan tegen Mij, Die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: U lastert God, omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?

Mattheüs 8:28-34 “En zie, zij, de demonen, riepen: Yeshua​Zoon van God, wat hebben wij met U te maken? Bent U hier gekomen om ons te pijnigen vóór de tijd?

Ook Zijn tegenstanders erkennen dat Hij de Zoon van God is, als er een andere hogere identiteit was zouden zij die gebruiken. Wij belijden dus dat de Meester Yeshua de Messias de Zoon van God is, en dus goddelijk van oorsprong, maar ook een volledig mens. Net zoals geschreven staat in Mattheüs 4: “8 Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, 9 en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt. 10 Toen zei Yeshua tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: JHWHuw Godzult u aanbidden en Hem alleen dienen.” Waar hier de Heere staat zou JHWH moeten staan volgens de Tenach.

2 Wij horen naar het Woord van Yeshua en geloven Hem Die Yeshua gezonden heeft.

Johannes 5:24 “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.

Johannes 5:25 “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horenzullen leven.

Johannes 5:36 “Maar Ik heb een getuigenis dat groter is dan dat van Johannes, want de werken die de Vader Mij gegeven heeft om die te volbrengen, juist die werken die Ik doe, getuigen van Mij dat de Vader Mij gezonden heeft.

Johannes 10:25 “Yeshua antwoordde hun: Ik heb het u gezegd en u gelooft het niet. De werken die Ik doe in de Naam van Mijn Vaderdie getuigen van Mij.

Johannes 10:36 “zegt u dan tegen MijDie de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: U lastert God, omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?

Johannes 14:24 “Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de VaderDie Mij gezonden heeft.

Volgens hetzelfde Woord is het niet mogelijk om de Meester Yeshua de Messias te erkennen als de Geest je dat niet heeft laten zien.

1 Korintiërs 12:3 “Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt, zegt: Yeshua is een vervloekte. Ook kan niemand zeggenYeshua is Meester [G2962-Kyrios]dan door de Heilige Geest.

Romeinen 10:13 “Want ieder die de Naam van de JHWH zal aanroepenzal zalig worden.

3 Wij geloven dat Yeshua de Messias is.

Mattheüs 16: “15 Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? 16 Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Messias, de Zoon van de levende God. 17 En Yeshua antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Markus 8:29 “En Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? En Petrus antwoordde en zei tegen Hem: U bent de Messias.

Lukas 4:41 “Ook gingen er van velen demonen uit, die schreeuwden en zeiden: U bent de Messias, de Zoon van God! Maar Hij bestrafte hen en liet hun niet toe te spreken, omdat zij wisten dat Hij de Messias was.

Johannes 4: “25 De vrouw zei tegen Hem: Ik weet dat de Messias komt (Die Gezalfde genoemd wordt); wanneer Die gekomen zal zijn, zal Hij ons alles verkondigen. 26 Yeshua zei tegen haar: Ik ben het, Die met u spreekt.

Johannes 10:24-25 “De Joden dan omringden Hem en zeiden tegen Hem: Hoelang houdt U ons in het onzekere? Als U de Messias bentzeg het ons vrijuitYeshua antwoordde hunIk heb het u gezegd en u gelooft het niet. De werken die Ik doe in de Naam van Mijn Vader, die getuigen van Mij.

Handelingen 16:31 “En zij zeiden: Geloof in de Meester Yeshua de Messias en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.

4 Wij geloven dat Yeshua uit de dood is opgewekt.

Mattheüs 17:23 “En zij zullen Hem doden, maar op de derde dag zal Hij opgewekt worden. En zij werden erg bedroefd.

Mattheüs 28:7 “En ga haastig heen en zeg tegen Zijn discipelen dat Hij opgewekt is uit de doden; en zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult u Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd.

Markus 16:6 “Maar hij zei tegen hen: Wees niet ontdaan. U zoekt Yeshua de Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar ze Hem gelegd hadden.

Handelingen 5:30 “De God van onze vaderen heeft Yeshua opgewekt, Die u omgebracht hebt door Hem aan een kruis hout te hangen.

Romeinen 10:9 “Als u met uw mond de Meester Yeshua belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewektzult u zalig worden.

Efeziërs 2:66 “en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in de Messias Yeshua,

Het mooie is dat er geschreven staat dat wij deze bovenstaande belijdenissen niet kunnen uitspreken als de Heilige Geest dat niet heeft bewerkt in ons hart.

1 Korintiërs 12:3 “Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt, zegt: Yeshua is een vervloekte. Ook kan niemand zeggenYeshua is Meesterdan door de Heilige Geest.

5 Wij zijn opnieuw geboren uit water en Geest.

Johannes 3:3 “Yeshua antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.

Johannes 3:5 “Yeshua antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.

Handelingen 11:16 “En ik herinnerde mij het woord van de Meester, hoe Hij zei: Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden.

1 Johannes 5:6 “Hij is het Die kwam door water en bloed: Yeshua, de Messias; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het Die getuigt, omdat de Geest de waarheid is.

1 Korinthe 2: “10 Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. 11 Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God. 12 En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. 13 Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. 14 Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. 15 De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. 16 Want wie heeft de gedachten van JHWH gekend, dat hij Hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van de Messias.”

6 Onze intentie is om de wil van God te doen.

Mattheüs 7:21 “Niet ieder die tegen Mij zegt: Meester, Meester, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn VaderDie in de hemelen is.” De wil van de Vader staat geopenbaard in de Thora.

Marcus 3:34-35 “Yeshua zei: Zie, mijn moeder en mijn broers; want wie de wil van God doetdie is mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder.

Handelingen 15: “18 Aan God zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend. 19 Daarom ben ik van oordeel dat men het hun die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken, 20 maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed. 21 Want Mozes heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt elke sabbat in de synagogen voorgelezen.

Romeinen 12:2 “1 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. 2 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Voor Paulus en de apostelen was het vanzelfsprekend dat er eerst 4 geboden gegeven werden om het lichaam te reinigen als tempel van God. Als de tempel niet rein is, dan kan God er niet komen wonen. Daarna de rest.

Efeziërs 6:5-7 “Slaven, wees, evenals aan de Messias, gehoorzaam aan uw heer naar het vlees, met vrees en beven, oprecht van hart, niet met ogendienst, als mensenbehagers, maar als slaven van de Messias; doe zo van harte de wil van God, en dien met bereidwilligheid JHWH en niet de mensen.

7 Wij willen rechtvaardig voor God leven.

Lucas 1:6 “Zij waren beiden rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van JHWH.

Romeinen 2:13 “Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden.

1 Korintiërs 6:9 “Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven?

Efeziërs 5:3-5 “Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past, en evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn; maar veelmeer past dankzegging. Want dit weet u, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van de Messias en van God.

Jakobus 1: “22 En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. 23 Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt, 24 want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag.

Jakobus 2: “10 Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. 14 Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? 17 Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood. 18 Maar nu zal iemand zeggen: U hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. 19 U gelooft dat God één is; daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit, en zij sidderen.

Bevestiging

Voor iedereen die op al die vragen volmondig ja kan antwoorden:

Dan ben je een kind van God en krijg je toegang tot het Koninkrijk der hemelen of Het Koninkrijk van God.

Lucas 11:13 “Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?

1 Korintiërs 12:3 “Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt, zegt: Yeshua is een vervloekte. Ook kan niemand zeggenYeshua is Meesterdan door de Heilige Geest.

Hebreeën 11:6 “Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.

1 Korintiërs 2:14 “Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.

Judas 1:20-21 “Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest, bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Meester Yeshua de Messias, tot het eeuwige leven.

Als bovenstaande teksten niet meer waar zijn, wat is er dan nog meer niet waar in de Bijbel. Dan is het een onbetrouwbaar boek geworden, overgeleverd aan de grillen van de mens zoals het eeuwen geweest is onder het gezag van de Roomse kerk. De reformatoren hebben een aanzet gegeven om de Bijbel te lezen zoals het moet maar hebben verzuimd de antisemitische instellingen en dogma’s uit de Bijbel te verwijderen. Het wordt tijd dat we gaan beseffen wat de oorsprong van allerlei dogma’s is: antisemitisme met als doel onze Joodse broeders en zuster te weren van het Evangelie en hun plek uit te wissen, maar zoals de Joodse Messias al gezegd had: “Ik ben alleen gekomen voor de kinderen van Israël.”

Betekenis ‘Ebhen ShêtíJáh

De naam, ‘Ebhen ShêtíJáh, heeft een aantal betekenissen:

  1. Het is de funderingsrots van de aarde die gelegen is op de Tempelberg [Sion] te Jeruzalem, waar overheen het Heilige der Heiligen geplaatst was.
  2. Rondom die Rots was de hof van Eden aangelegd.
  3. Vanuit die hof van Eden ontsprong de rivier die de hof bevochtigde.
  4. Het is de Rots waarop de Ark van Noach strandde.
  5. Isaac werd daar bevrijd door JHWH, doormiddel van het offerlam.
  6. Het is een verwijzing naar de rivier van het water des levens volgens Openbaring 22:1-2, waar de bladeren ter genezing voor de volkeren aan de bomen groeien.
  7. Het verwijst naar de Thora, de vijf boeken van Mozes, de basis van de Bijbel.
  8. Tenslotte verwijst het naar Yeshua, de vleesgeworden Thora, zie Openbaring 5:6, wat gesymboliseerd wordt door de Menorah.

Zit u nog met vragen of wilt u meer weten? Zie adresgegevens.