Korte geloofsbelijdenis

Wij geloven in JHWH als de énige waarachtige God, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde, onze Hemelse Vader.

Wij geloven in Yeshua de Messias als de éniggeboren Zoon van God, die als mens is geboren en voor ons aan het kruis is gestorven en uit de dood is opgewekt.

Wij geloven dat de Heilige Geest, als inspirator van de Bijbel, ook werkt in ons hart en aan onze geest en ons bewust maakt van zonde en bewerkt dat wij getuigen van ons geloof en ons leert om dienstbaar te zijn.

Wij geloven dat alleen de Bijbel het Woord van God is en daardoor gezag heeft betreffende geloofskwesties en het dagelijkse leven.

Wij geloven dat de Tien Geboden voorschriften zijn van God voor ons leven. Om deze reden geloven wij dan ook, dat God de zevende dag van de week, de Sjabbat, als rustdag heeft afgezonderd. Deze dag dient nog steeds gevierd te worden. De gemeente komt dan samen voor lofprijzing, aanbidding en verkondiging van het Woord.

Wij geloven dat de mens werd geschapen naar het beeld van God. De overtreding van Gods voorschriften heeft een kloof gemaakt tussen mens en God. Om die kloof te overbruggen moeten wij ons ervan bewust zijn, dat wij zondigen tegen Gods voorschriften en dat wij de hulp van Yeshua nodig hebben. Yeshua heeft als mens geleefd zonder Gods voorschriften te overtreden.

Wij geloven dat Yeshua, door onze schuld op Zich te nemen, is gestorven aan het kruis. Na drie dagen en drie nachten is Hij opgewekt uit de dood, opgevaren naar de hemel en zit Hij aan de rechterhand Gods. God schenkt ons uit liefde de mogelijkheid het offer van Yeshua aan te nemen; als wij dit offer aanvaarden, is dat de genade van God.

Wij geloven dat slechts door aanvaarding van het offer van Yeshua het eeuwige leven voor ons is weggelegd.

Wij geloven dat de gemeente van Yeshua bestaat uit gelovigen die door de werking van de Heilige Geest tot geloof zijn gekomen.

Wij geloven dat als een volwassene tot geloof is gekomen hij, door zich te laten dopen, van dit geloof in God en Yeshua getuigt; dit geschiedt door onderdompeling in water.

Wij geloven dat in de viering van de maaltijd des Heren de dood en opstanding van Yeshua de Messias herdacht wordt.

Amen